Общи Условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „БРЦ БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Пловдив, ул. Цар Симеон 66, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, на уебсайта https://prinsautogas.bg/.

„БРЦ БЪЛГАРИЯ“ ООД е официален представител на марките за автомобилно газово оборудване- BRC GAS EQUIPMENT: Westport Fuel Systems Italia S.r.l.; ZAVOLI GAS POINT: Westport Fuel Systems Italia S.r.l.; PRINS AUTOGASSYSTEMEN: WESTPORT FUEL SYSTEMS NETHERLANDS

Всеки ползвател, който използва услугите на сайта, се счита, че приема и е съгласен с настоящите условия. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта, ползвателят извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на уебсайта и че е запознат с настоящите условия и се задължава да ги спазва.

Ползвателят следва да прочете внимателно настоящите Общи условия преди да пристъпи към ползване сайта. Всяко използване на уебсайта на доставчика означава, че ползвателят се запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва.

‚‚БРЦ БЪЛГАРИЯ‘‘ ООД запазва правото си да извършва промени в Общите условия, като същевременно упоменава тези промени чрез съобщение на: https://prinsautogas.bg/

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „БРЦ БЪЛГАРИЯ“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: ул. Цар Симеон 66, Пловдив

3. Данни за кореспонденция: ул. Цар Симеон 66, Пловдив

5. Вписване в публични регистри: 115815928

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 20504

7. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № 115815928

III. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

3.1.  При използване на уебсайта ползвателят се задължава да спазва Общите условия и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

3.2. Настоящите общи условия са задължителни за всички ползватели на уебсайта.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от доставчика по всяко време. Тези промени влизат в сила по реда на т.2.4 и са задължителни за всички ползватели, като доставчикът не носи отговорност, в случай че ползвателите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на сайта общи условия.

3.4.  При извършване на промени в общите условия, доставчикът се задължава в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство да уведоми ползвателя като публикува на видно място в сайта си съобщение за изменението на общите условия.

3.5.    Когато ползвателят не е съгласен с измененията в общите условия, той може по всяко време да преустанови използването на уебсайта.

3.6.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

IIII. КОНТАКТНА ФОРМА

4.1. Доставчикът предоставя обратна информация на ползвателя на базата на  коректно и подробно попълнена контактна форма. Информацията, която бива предоставена е спрямо дейността на фирмата: автомобилни газови системи, авторемонти, годишни технически прегледи и всички съпътстващи дейности. Контактната форма не задължава по никакъв начин ползвателя за сключване на договор. Информацията, която се връща като оферта е изцяло информативна.

4.2. Ползвателят получава обратна оферта чрез следните канали: телефонно обаждане от служител на фирма „БРЦ България“ ООД или чрез имейл на предоставената електронна поща в рамките на 3 работни дни .Всяка една ценова оферта е актуална към датата на изпращане

4.3. Доставчикът запазва правото си да прави едностранни изменения в обявените на уебсайта цени, услуги, характеристики, за което се задължава да информира ползвателите чрез публикуване на информация на уебсайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за предлаганите от него услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на уебсайта без предварително уведомление до ползвателя.

4.4. Доставчикът се задължава  да поддържа точността на информацията, която представя на уебсайта. Въпреки това, следва да се имат предвид възможни технически

пропуски в тази информация.

4.5. Ползвателят се съгласява и декларира, че предоставя пълна, актуална и вярна информация попълвайки данните в контактната форма. Ползвателят се съгласява да предостави личните си данни доброволно във формата, с цел предоставяне на ценова оферта от страна на доставчика. Всички полета със задължително попълване са означени в червено. Доставчикът запазва правото си да променя във всеки един момент изискваните данни за попълване на контактна форма. При обстоятелство, в което ползвателят предостави невярна, грешна, непълна информация, доставчикът има право да му бъде отказана заявката за ценова оферта и/ или предоставяне на услуга. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно попълнена контактна форма.

V. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ползвателят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на доставчика, на други ползватели или на съответно указаните лица. Ползвателят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни с използването на уебсайта – търговски марки, лога, мултимедия на уебсайта или услугите. Ползвателят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е доставчикът, свързано с него лице или друг ползвател.

5.2. Доставчикът притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със уебсайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензи или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

5.3. Всякакво съдържание до което ползвателят има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

5.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на уебсайта на Доставчика, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Доставчика или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. 

5.5. Нерегламентираното използване на обекти на интелектуалната собственост представлява закононарушение, от което следват гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

VI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. С приемането на общите условия ползвателят се съгласява, че доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация подадена при заявка, направена чрез уебайта.

6.2. Доставчикът е осигурява защитата им съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Ползвателят се съгласява, че доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за целите, посочени в Поверителност